KLUBBEN / ÅRSMELDINGER / ÅRSMELDINGER 2020 2021

Årsmelding
Rotaryåret 2020– 2021

Styrets sammensetning:

Styret har i dette året bestått av:
President:                                Halldor Kvale-Skattebo
Past President:                        Kirsten Schjerven
Innkommende president:      Åshild Lundgaard

Sekretær:                                 Jacob Skogan
Kasserer:                                  Elisabeth Hveem Enger

Organisering av klubben:

Klubben var dette året organisert i TEAM uten ledere: Ungdoms-teamet, Ledelses-teamet, Administrasjons-teamet, Samfunns-teamet, Ressurs-teamet. Medlems- og rekrutterings-teamet, PR & Web-teamet, Rotary Foundation-teamet.   Medlemmene var fordelt i de ulike team.  Etter erfaring ser vi det som viktig at det pekes ut en leder i hver komitè/team.

Møtelokaler:

Klubben har en langsiktig avtale med Frivilligsentralen i Vestre Toten om leie av lokaler for våre ukentlige møter, fram til 1. november 2023. Etter 1. januar 2019 forlenges leien automatisk 1 år av gangen dersom den ikke sies opp av en av partene med 3 måneders varsel.

Klubben har kjøpt og montert TV-skjerm m/kamera til Frivilligsentralen, som bli brukt ved digital oppkopling, samt bruk ved visning av Powerpoint etc.  

Møtevirksomhet:  

Totalt 47 møter. Derav 2 terrassemøter, 16 møter i møtelokalet, 23 møter på Zoom, 3 dugnader Fugleparken, 2 bedriftsbesøk.  1 InterCitymøte(nett).

Årsmøte 12.oktober, Guvernørbesøk 3.november.

Bedriftsbesøk:

R.E.D. Einawood, Eina 22.sept. og Kværnum Mølle, 1.juni.                                                                   

Sosialt:   

Juleavslutning. Rakfisk med tilbehør arrangert i vårt møtelokale.  Opptak av 1 nytt medlem, Anny Stenseth, fadder Nils Terje.  Utdeling av 2 PHF (Liv Karin Kval og Jon Stokke).

Sommeravslutning med presidentskifte i vårt møtelokale. Servering reker og hvitvin. Utdeling av PHF (Nils Terje Tangnes)

Det har vært 5 uker møtefri. 3 dager sommeren, 1 dag i jula, 1 dag i påskeuka.

Frammøte: 50,9 %. På Zoom møtene deltok fra 8-15, stort de samme hver gang.  Fremmøte på dugnadene var bra.

Det er avholdt 4 styremøter, de fleste på Zoom.  

 

Representasjon.

Frivilligsentralen
Klubben er medlem i Frivilligsentralen i Vestre Toten. Styremedlem: Charles Fjeldstad

Radio Toten.
Klubben er fortsatt medeiere i Radio Toten.

Distrikt 2305
Åshild Lundgaard har vært medlem av distriktets The Rotary Foundation–komite.
Kjetil Dalheim er kasserer for distriktet.

Distriktskonferansen
Distriktskonferansen høsten 2020 ble avlyst grunnet Covid-19.  

PETS – President Elect Training Seminar, mars 2020.   Avviklet digitalt, der påtroppende president
Halldor Kvale-Skattebo deltok.

Styreseminar for klubbene i Hedmark og Oppland ble avholdt digitalt på Meets lørdag 10.april 2021. Fra klubben deltok Ingrid Dyrnes, Anny Stenseth, Nils Terje Tangnes, Charles Fjeldstad,  Kjetil Dalheim, Kirsten Schjerven og Åshild Lundgaard. Åshild hadde innlegg/presentasjon om hvordan jobbe fram et Global Grant prosjekt, samt presentasjon av klubbens Kenyaprosjekt.

Medlemsutvikling:

Ved årets begynnelse var det 27 medlemmer og ved årets slutt 23 medlemmer.

Ett medlem ble ekskludert pga ikke møtt. 4 har meldt seg ut.  Noe av årsaken kan skyldes Covid 19 og manglende aktivitet. 1 nytt medlem tatt opp. Vi satser på å tiltrekke oss nye medlemmer i året som kommer.

Internasjonale prosjekter/Rotary                                                          

GLOBAL GRANT - prosjekt, gjennomført

2015-2016: «Dala Rieko Water & Sanitation in Schools» - vanntanker og Ecosan-toalett

2017-2018: «Dala Rieko WASH in Schools» - vanntanker, Ecosan-toalett og opplæring i hygiene

Til sammen investert ca. NOK 700.000, hvorav Raufoss Rotaryklubb har bidratt med ca. NOK 25.000. Fire andre Rotaryklubber har bidratt med tilsvarende hver.

De to Global Grant prosjektene har gitt til sammen ca. 3000 skolebarn, samt en stor lokalbefolkning i området der de 5 barneskolene er lokalisert, et bedre liv.  Tilgang til rent vann, samt bedre hygieniske forhold er avgjørende for en brukbar helsetilstand.   Rektorene kan melde om store målbare forbedring i læring og dermed også karakterer.  Årsaken er selvsagt at det er mindre fravær på grunn av sykdom og at oppmerksomheten rundt læring er langt bedre ettersom kroppen får tilført væske i løpet av dagen.

Det jobbes nå med å få til et 3.prosjekt i tilgrensende område. Samarbeidet med Maseno RC ble avsluttet pga. interne stridigheter i klubben.  En ny klubb, Bondo RC, har sagt seg villig og i stand til å være «host partner». Søknadsprosessen har stoppet opp grunnet problemer i Bondo RC. Det jobbes for å få til en løsning.

Innbetaling til TRF

Rotaryåret 2020-2021 er det innbetalt USD 2.336 til Rotary Foundations Annual Fund. En stor del av medlemmene har fast trekk pr. måned og det ser ut til å fungere bra.   Dette utgjør USD 86,52 pr. medlem og er det beste resultat i Distrikt2305.  Rotarys mål er USD 100 pr. capita på verdensbasis.

PHF – Paul Harris Fellow – en del av Rotary Foundation

Dette året har klubben delt ut 3 PHF, 1 ekstern og 2 klubbmedlemmer.   Liv Karin Kval fikk sin pris på julemøtet, etter forslag fra Nils Terje, for sin innsats i demensomsorgen. Etter forslag fra Åshild fikk også Jon Stokke PHF på julemøtet. Dette for hans store engasjement og innsats for Fugleparken. På klubbens sommeravslutning 29.juni ble Nils Terje Tangnes tildelt PHF for sitt engasjement som pådriver og iverksetter i klubben. Forslagsstiller her var Åshild.

Møteprogram:

Gruppen startet opp med et fellesmøte hvor mye planer ble lagt.  Programmet utover høsten ble gjennomført, men da kom restriksjonene og det planlagte programmet kunne ikke gjennomføres.  Fra slutten av oktober ble kun guvernørbesøket og julemøtet holdt i klubblokalene, før vi startet igjen i juni. På nettmøtene hadde vi bare 3 eksterne foredrag, ellers var det samtaler om Rotary.  Ca. 50% av medlemmene deltok ikke på nett.

 

Omdømmebygging/PR:

Ny brosjyre utarbeidet til profilering.

Glassmonter for profilering av Rotary i møtelokalet.

Rullatorer på Amfi Raufoss m/Rotarymerking.

Planting av bærbusker ved Raufosstun omsorgsboliger

Stand på Byjubileet i Fugleparken, med salg av konfektposer for demenssaken

 

Media:

Totenradioen:   Gave-overlevering av rullatorer på Amfi Raufoss

                        Intervju på Byjubileet

Avis:                 Rullatorer Amfi Raufoss

                        PHF til Liv Karin Kval, Jon Stokke og Nils Terje Tangnes

                        Vårpuss Fugleparken

Hjemmesiden:  Referat og bilder fra klubbmøter etc.

                        Facebook

                                  

Samfunnsprosjekter:

 

Nytt i år: Demenssaken

Etter initiativ fra Nils Terje har klubben iverksatt et prosjekt til støtte for personer med sykdommen demens. Dette er i forståelse med Vestre Toten Demensforening, som mener at penger til ekstra tiltak er positivt.  Det er inngått avtale med Gjøvik Sjokolade AS om kjøp av poser med konfektsjokolade, merket med etikett om Rotary. Prosjektet ble lansert på vår stand i Fugleparken under By-jubileet 23.juni og ble godt mottatt. Det er også inngått avtaler med bedrifter om kjøp av poser. Hver pose selges for kr 200, hvorav kr 50 går til demenssaken.

 

Fugleparken

To dugnadsmøter i mai med vårpuss.   Graving og legging av kabel til belysning i bjørk mot elva.                                                                                                                                          To dugnader i juni med graving og oppsett av nytt stort skilt på stativ.  Plate med tekst forteller om Fugleparken, samt markerer at Raufoss Rotaryklubb har hatt Fugleparken som prosjekt siden 2013. Satt opp og presentert til By-jubileet 23.juni.   District Grant midler: kr 12.000, -.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Årets dugnad hadde god oppslutning. Vi vasket bord, krakker, satte opp informasjonsskilt, rakte og plukket kvist og avfall. Det ble også hogd og ryddet kratt på elvebredden mot vegen. Dugnadsgjengen ble belønnet med pølser, mineralvann, samt kaker og kaffe.           

Frivilligsentralen.

Flere av klubbens medlemmer deltar aktivt i sentralens virksomhet.  Leksevenn v/ungdomsskolen opphørt pga Covid19.

 Grytevakt.
10 av klubbens medlemmer deltok som grytevakt ved Frelsesarmeens julegryte på Amfi Raufoss. Gryta var operativ i 210 timer. Av disse hadde 10 rotarymedlemmer vakt i 44 timer. Frelsesarmeen setter stor pris på vår bistand.

New Generatio:

RYLA (Rotaty Youth Leadership award).    Avlyst pga Covid-19.   

Ungdomsutveksling

Det har ikke vært jobbet med Ungdomsutveksling pga Covid-19 situasjonen. Det er satt av midler i budsjettet til fremtidig bruk for aktuelle søkere.

 

Årsberetning for Rotaryåret 2020-2021 - Oppsummering v/Halldor Kvale-Skattebo, president

Som hos alle andre Rotary-klubber rundt i hele verden, hadde også Raufoss Rotaryklubb et veldig spesielt år på grunn av pandemien. Vi Startet året tradisjonelt med overlevering av Presidentkjedet. Dette ble gjort i sammenheng med en samling i hagen hos Kirsten.

Deretter ble alt mer eller mindre gjennomført digitalt, og omtrent halvparten av medlemmene adopterte den nye måten å møtes på – via Zoom/Video. Vi hadde mange gode møter, og diskusjonene gikk like fint der som i de fysiske møtene. Vi hadde også noen få foredragsholdere som deltok på møtene våre og alt fungerte fint med både presentasjoner og spørsmål i etterkant.

Derimot ble savnet etter å møtes fysisk - og ikke minst få treffe de som ikke valgte å være med digitalt, større og større utover Rotary-året, og på vårparten i 2021 når flere av oss hadde blitt vaksinert og samfunnet åpent opp igjen, kunne vi starte med møtene våre i klubblokalene igjen. Dessverre var det ikke alle som hadde muligheten til å delta på møtene allikevel, men vi var en god gjeng på mellom 15 og 20 pers på disse møtene. Noen var sågar med digitalt, da vi la opp til at de som ikke ville, også kunne ta del av møtene hjemmefra.

Tross utfordringene på møtefronten, hadde vi tradisjonen tro grytevakt for Frelsesarmeen og dugnader i Fugleparken. Fugleparken fikk store oppgraderinger ved t vi ryddet ordentlig i buskas og trær, samt reparerte og beiset gjerdet i parken. I tillegg ble det også ryddet blant trær og busker på andre siden av elven, inntil veien, slik at hele parken framsto veldig imøtekommende for forbipasserende.

Årsmøtet, Raufoss den 16.november 2021

Halldor Kvale-Skattebo

       President

 

Vedlegg til meldingen:
Organisasjonsplan.
Program 2020 – 2021                                                                                                                              

 

Det må bemerkes at Årsmeldingen har blitt til i et samarbeide, der styret m/flere har bidratt. Det er viktig at historikken og data om virksomheten i klubben skal være nedtegnet for fremtiden. 


Åshild Lundgaard 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Brubakken, Frivilligsentralen
Adresse: Storgata 27
Postnummer: 2830
Sted: Raufoss
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtested i Juli og halve august alternerer hos medlemmer.

Place content here

Klubbmøte
24. mai 2022, 19.00 - 20.00

3 min. v/Jon Stokke "My Rotary" Rotary Internatio ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...